Sounds of English

p pie l late
b book r ran
f fall č chair
v very jug
m moon š sheet
w wish ž measure
θ thin y you
ð then k kite
t toy g go
d dinner ŋ sing
s see h hi
z zoo ? uh-oh
n nanny when

 

i seat u boot
ɪ hit ʊ look
e
gate o grow
ɛ
bet ɔ bought
æ
sat ɑ
father
ʌ
cup ay/aj light
ə (schwa)
around, bogus, sofa aw/au cow
    oy/oj toy